کمک هزینه ی مدیریتکمک هزینه های رایگان و نیمه رایگان 

انجمن بین المللی راه به زیستن کلیه خدمات فرهنگی و آموزشی را (بدون در نظر گرفتن ارزش مادی ، با الویت سعادت و بهتر زیستن شما ) عزیزان ارائه می دهد.

لذا در صورتی که به هر دلیل پرداخت وجوه برنامه ها برای شما مقدور نمی باشد ، با مدیریت هماهنگ کرده و رایگان از خدمات این خیریه فرهنگی استفاده نمایید .