کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

2

✅برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

 

❇️دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

 

⚜قسمت اول

 

از دورترین زمان هاي تاریخ و در همه سفارش ها و رهنمودهاي باقيمانده از بزرگان ، پرهيز از « دروغ» تأکيد شده و حتي به عنوان نمونه ، یک مورد را نمي توان ذکر کرد که در آن اندیشمند یا فرزانه اي « دروغگویی» را توصيه کرده باشد.

 با این وجود هنوز هم دروغگویی ، به عنوان یکی از عمده ترین و مخرب ترین مشکلات جامعه بشری ، سلامت اجتماع را به خطر انداخته و ضربات سنگينی را به بدنه جامعه وارد می کند. 

در واقع دروغ ، مسأله ای مربوط به گذشته نيست ، بلکه یکی از دغدغه های قرن حاضر نيز می باشد.

به همين دليل ، سال هاست که محققان و کارشناسان علوم اجتماعی و انسانی به دنبال پاسخ به این سوال هستند :

 

⚜ « چرا افراد دروغ می گویند  و چگونه باید با این معضل خطرناک مبارزه کرد ؟» ⚜

 

اگرچه پاسخ به چرایی این مسأله به راحتی مقدور نيست ، اما شواهد بسياری وجود دارد که نشان مي دهد ، در طول تاریخ دروغگویی اقدامی مذموم و زشت بوده و ضربات جبران ناپذیری را به بدنه اجتماع ، وارد کرده است.

به عنوان مثال ، از مهم ترین آسيب هایی که دروغگویی به سلامت جامعه وارد می کند این است که دروغ نابود کننده سرمایه اعتماد و اطمينان است.

 به گفته بزرگان ، راستی و درستی بالاترین سرمایه است چرا که بر همين اساس، مردم به هم اعتماد می کنند ، تا آنجا که افراد صادق و درستکار با اعتبار خود در مال و اموال دیگران سهيم اند.

جامعه شناسان معتقدند که از مهمترین سرمایه های یک جامعه ، اعتماد متقابل و اطمينان عمومی است و مهمترین چيزی که این سرمایه را به نابودی می کشاند و حيثيت و آبروي افراد را دچار خدشـه مي کند ، دروغ ، خيانت و تقلب است.

با ترویج دروغ، شک و شبهه که آغازگر هر ویراني اسـت ، در جامعه راه مي یابد و هنگامی که در جامعه ای دروغ رواج یابد ، افراد صادق و راستگو به عنوان افـرادی ساده لـوح معرفی می شوند ؛

تا جـایی که ارزش ها به ضد ارزش ها بدل میشوند.

در حقيقت، رواج دروغ در جامعه در دراز مدت موجب بي اعتمادي عمومي و سست شدن شيرازه ی وفاق و وحدت اجتماعي خواهد شد و سير امور را مختل خواهد کرد.

تأثير دروغ در آسيب های اجتماعي آنقدر است که در اسلام آن را مستقيماً برابر با جنگ و دشمني با خدا ، یعنی مبارزه با اصل دین ، دانسته اند و چنين کيفري را در مورد هيچ یک از انواع دیگر گناهان نگفته اند و ننوشته اند.

 

⭕️ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .