کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

3

✅برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

 

❇️دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

 

⚜قسمت اول

در جامعه ای که دروغ زیاد شود، بی اعتمادی تا جایی پيش می رود که مردم به چشم شان هم اطمينان ندارند. ترس و هراس و دلهره از آثار بی اعتمادی است. بنابراین با ترویج دروغ ، نگرانی مردم روز به روز بيشتر شده و هر کاری با شک و تردید همراه می شود.
از آنجایی که مردم نادان و جاهل قدرت تشخيص ندارند ، فریب و گول افراد نادرست را می خورند . افراد شياد با هزار و یک ترفند سر مردم را شيره می مالند و با دوز و دغل و تقلب و با آب و رنگ و تبليغات و وعده های توخالی و عوام فریبانه ظاهرسازی می کنند ؛ تا آنجا که عقل و هوش افراد و حتی دین شان را از بين می برند.  شاید یکی از راه های شناخت اینگونه افراد این باشد که صحبت هایشان را با دقت و هوشياری کامل تعقيب کنيم ، خواهیم دید که به قول معروف ، همه حرفهایشان باد هواست ، اما برعکس افراد با صداقت سخنانشان مانند یک سند معتبر است.

با توجه به آسيب های مهلکی که دروغ به جامعه می زند ، تلاش های بسیاری برای مبارزه و مقابله با دروغگویی در طول تاریخ ، صورت گرفته است.
به عنوان مثال ، در دوره هاي پيش از اسلام ، کوروش کبير اینچنين از خداوند طلب کمک می کرده است:
خدایا جامعة ما را از « دروغ» و « خشکسالي» حفظ کن،  مقابله با « دشمن» با ما.
یعني در آن ادوار سه عامل ، جامع ما را تهدید مي کرده که عبارت بوده از دشمن ، دروغ و خشکسالي و جالب آنکه چون مردم از پس دروغ ، بر نمی آمدند آن را به خدا می سپردند. آنان بر این عقيده بودند که: « دروغگو» دشمن خداست!

جای شکی نيست که اگر کسی با خداوند ، آن قادر هستی ، به دشمنی برخيزد نـابودیاو حتمی است.

شیوه های متعددی درمقابله با دروغ ، صورت میگرفته که می توان در بازمانده های مفاخر فرهنگی مان ، نشانه هایی از آنها را یافت.

بـه عنوان نمونه یکی از نشانه های دروغ ستيزي مرسوم در جامعه ما ، رسم «دروغ سيزده» است ، رسمی طنز گونه که از قدیم الایام همراه مراسم نوروز هر سال و مشخصاً در روز سيزده عيد دیده می شود. در این سناریو « دروغ» را از این جهت با سـيزده نوروز همراه مي کردند که یاد آوری کنند که : دروغ نحس است و نامطلوب.

در حقيقت ،  اولين سيزده هر سال نو ، یعني سيزده فروردین که در سال های اخير روز طبيعت نامگذاري شده ، مردم به عادت دیرین و رسوم قدیمی ، به دامان طبيعت پناه مي برند تا همچون درختان و طبيعت که از نفس بهار جان دوباره یافته اند ، حال و هوایي تازه کنند و چون عقيده داشتند که چيزي نحس تر، زشت تر و ناپسندتر از دروغ نيست ، درمراسم روز سيزده نوروز سعي مي کردند هرکس با گفتن یک دروغ در نهضت ضد دروغ شرکت نماید تا شاید با این شيوه نحسي سال نو را در این روز از خود بدر کنند و نيز از این طریق مردم را عملا به زشتي و نحسي دروغ متذکر نمایند. ( البته اعتقاد به نحس بودن روز سيزده یک خرافه شایسته مقابله و مبارزه است) علاوه بر این رسوم ، جاي جاي گنجينه فرهنگي ماد، که از نياکانمان به جا مانده و نسل به نسل به دست فرزندان آنها منتقل شده تا به ما رسيده ، آکنده و مملو از سفارش آنها در پرهيز از دروغ است ، گویي که روح آن بزرگان نگران آن بوده که مبادا شیطان در آنها رسوخ کند و از جاده صداقت منحرف شان سازد.در حکایت « آدم و حوا» و خروج شان از بهشت نيز خداوند با راز و رمز ، به انسان مي آموزد که : دروغ اولین ابزار فریب و انحراف انسان است و به یاد انسان مي آورد که اجداد تو با دروغ شيطان فریب خوردند ، بطوریکه از بهشت که برایشان مبدا آرامش و آسایش بوده رانده شدند و از آن همه ناز و نعمت محروم ماندند و بدین روشنی پروردگار اندرز مي دهد که ای انسان ها این مهم را بياموزید که به هر ميزان که دروغ بگویيد و به هر ميزان که دروغ در ميان شـما رواج پيدا کند ، از آرامش و آسایش در زندگی بي بهره تر خواهيد بود.

⭕️ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .