کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

4

✅برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

 

❇️دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

 

⚜قسمت سوم

شيطان از نظر لغوی به معنی « انحراف» است. جای شکی نيست که یکی از بهترین شيوه ها برای منحرف و گمراه کردن انسان از مسير درست ، فریب دادن او از طریق دروغ است. چرا که قرآن همواره به انسان هشدار داده و مدام زیر گوش او تکرارکرده است که:

«آیا به شما خبر دهم که شياطين بر چه کسی نازل می شوند؟! آنها بر هر دروغگوی گنه کار نازل می گردند.» / (سورۀ شعرا، آیات 221 و 222)

به نظر می رسد که پيام تربيتی مربی عالم به ابناء بشر این است که اي بشر ، سعادت تو در آن است که دروغ نگویي ، از دروغ بپرهيزي و فریب دروغگویان را نخوري.
بطور کلی ، پژوهشگران و روانشناسان بسياري ، در تحقيقاتشان به این نتيجه دست یافته اند که : اشاعة دروغ در هر جامعه ، آرامش را از افراد آن مي گيرد ؛ زیرا که اضطراب و نگراني را در ميان آنها مي افزاید.

به بيانی واضح تر اینکه اگر کسی عادت به دروغ داشته باشد ، همواره نگران خواهد بود که مبادا حرفهایش با یکدیگر در تضاد و عدم تطابق قرار بگيرد و رسوا شود. این تضاد درونی ، فـرد دروغگو را پي در پي در نگراني رسوایي قرار مي دهد.

بنابراین ترس از رسوایي ، موجب به هم ریختگي رواني دروغگویان مي شــود. درون فرد دروغگو مانند جهنم جوشان ، ملتهب و متلاطم است. اگرچه شاید در انظار مردم خود را آرام جلوه دهد ، اما همين نقش بازي کردن ، خود مزید بر آسيب هاي رواني او خواهد بود.

علاوه بر این  چنين فردی ، نسبت به همه بدبين و بد گمان است و به همه عالم ، شک دارد ؛ چون دیگران را نيز مانند خود می بيند ؛ چه بسا به همين دليل است که آدم دروغگو دافعه دارد؛ در حاليکه فرد با صداقت ، با تبدیل باورها به یقين ، جاذبه ایجاد می کند.
با همه اینها ، واقعيت آن است که « دروغ » به عنوان خطرناکترین و نابود کننده ترین بيماری رفتاری هنوز لاعلاج باقی مانده است. به جرأت مي توان گفت که بشر نتوانسته است ، دروغ را مهار کند و بر آثار و عوارض آن غلبه نماید؛ این در حالی است با استفاده از واکسن ، بر بسياری بيماری های جسمی مانند طاعون ، وبا ، سل ، فلج ، آبله ، حصبه و بسياري دیگر ، غلبه کرده و آنها را ریشه کن ساخته است.
حال ســؤال این است که آیا می توان برای دروغ هم واکسنی کشف کرد ؟ آیا می توان دروغ را به عنوان یک بیماری رفتاری ، ریشه کن کرده و مهار نمود؟
همانگونه که والدین در انجام واکسن نوزادان خود بيشترین دقت خود را بکار می برند. آیا روزی خواهد رسيد که براي نجات بشر از درد به ظاهر بی درمان دروغگویي ، ابزار پيشگيرانه و یا فرمول اخلاقی و رفتاری درمانگرانه ای مانند واکسن یا آنتي بيوتيک ها در دسترس داشت؟

تجربه ثابت کرده که اراده بشر به عنوان اشرف مخلوقات ، برای حل بسياری از مسائل و نيز از بين بردن بيماری ها و آسيب ها بسيار قوی بوده زیرا که خواستن برای او توانستن بوده است. بنابراین ، بنظر می رسد که اگر تاکنون نتوانسته ایم ، بيماری دروغ را ریشه کن کنيم ، علت آن است که خطر نابودکننده و بنيان کن دروغ را آنچنان که باید ، درک نکرده ایم و بسياری از ما بر آسيب های ناشی از دروغ ، واقف نيستيم

⭕️ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .