کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

5

✅برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

 

❇️دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

 

⚜قسمت چهارم

آیا بدون دروغ نمي توان زندگي کرد؟ حتي اگر این شرط را پذیرفته باشيم که دروغگو در جنگ و دشمنی با خدا است؟ از کودکی بياد داریم که به ما گفته اند «دروغ گو دشمن خداست و دروغ گویی یعنی جنگ با خدا! » آن هم جنگ در برابر بالاترین قدرت هستی ! جنگی که نتيجه اش مشخص و معلوم است ، شکستی سخت! نکند که ملتی شکست خورده شود. نتيجة چنين خطایی مانند حساب دو دو تا چهار تا واضح و روشن است.
آیا وقت آن نرسيده که با اعمال قوانين سخت و اجرای جدی قانون از معضل خانمان برانداز دروغ پيشگيری شود؟ جالب این است که در برخی از کشورهای پيشرفته براي مقابله با دروغ ، اقدامات مبتکرانه و پيشگيرانه ای صورت داده اندکه نشان مي دهد راه مقابله با دروغ بي رهرو نيست و هر کشوري با شيوه های خاص و مبتکرانة خود سعی دارد تا موفق تر عمل کند.
شاید جالب ترین ابتکارات در این زمينه تصميمي باشد که در یکي از کشورهاي توسعه یافته اتخاذ شده است. در این کشور بر اساس قانوني که به تصویب رسيده و اجرا می شود ، اگر مهاجري در کشورشان دروغ بگوید ، دروغ اول با تذکر ، دروغ دوم با اخطار و اگر مؤثر نيافتاد او را اخراج مي کنند و به اصطلاح رایج « دیپورت» مي شود. به این تعبير که: « مال بد بيخ ریش صاحبش».

گفته شده است ، دلیل چنان تصمیم قاطع برای مقابله با دروغ ، آن است که پژوهشگران آن کشور پس از مطالعات

بسیار به این نتیجه رسیده اند که در میان عواملی که موجب افزایش ناهنجاری ها و حریم شکنی ها و قانون گریزی ها در کشور بوده ، دروغ بیشترین تاثیر را داشته است!

واضح است که در طول تاریخ کسب آگاهی بوسيله تجربه هميشه هزینه بردار بوده است. آیا باید در کشور ما سنگ تجربه آنچنان بر ِ فرق سر ملت فرود آید که مرگ حتمی و نابودی جامعه مان را شاهد باشيم؟
مهم این است که بپذیریم هر چه در یک جامعه و در یک کشور موجب ضرر و زیان جسمی و روانی مردم شود ، باید با آن مبارزه کرد اما تنها مواد مخدر ، الکل ، فحشا و فقر نيست که موجب آسيب مي شوند بلکه دروغ هم همين تبعات و نتایج تلخ را که درباره مواد مخدر والکل و ... باور داریم به همراه دارد با این وجود متأسفانه هنوز دروغ را به عنوان آسيبي مهلک به رسميت نمي شناسيم!
شاید این غفلت ، از آن جا اتفاق افتاده باشد که هنوز ضرورت این بررسي را درک نکرده ایم که دریابيم بين فسادهاي مرسومی مثل مواد مخدر ، الکل ، فقر ، فحشا و ....کدامشان بيشتر موجب آسيب اخلاقي مي شود و دروغ چقدر؟؟ تا بدین ترتيب ، نسبت به اثر ِ گذاری آنها در رواج فساد ، ملاک و مبنایي براي مقابله با آنها وضع کنيم و براي اولویت مبارزه با هر کدام آنها جایگاهي را برآورد کنيم!

مهم این است که قبول کنيم خرابي حاصل از دروغ و ویرانگري ناشي از آن در یک جامعه ، رخداد کوچکي نيست که بشود از آن چشم پوشي کرد و پيامدهایش رانادیده گرفت.
آسيب ناشي از دروغ آنقدر عميق ، بنيادي و اساسي است که زمينه را براي آسيب هاي دیگر به وجود مي آورد. بنابراین ، مهار دروغ ، مي تواند مانعی قوی در برابر بسياری از آسيب های دیگر باشد.

حال اگر در جامعه ای ، آسيب ها و معضلات فراوانی ، وجود داشته باشد اولویت در مبارزه با کدام آسيب هاست؟ و برای از ریشه کن کردن آسيب ها ، اولویت با چه اقدامی است؟ متأسفانه گاهی اوقات برای مبارزه با آسيب های اجتماعی ، به اولویت ها توجه نمی کنيم ؛ به این معنا که گاهی معضل دروغگویی را که به عنوان عمده ترین عوامل آسيب زا در اجتماع است رها کرده و به رفع مسائلی می پردازیم ، که اگر چه ضرورت توجه دارند  اما در اولویت و ِ فوریت اقدام نيستند

 

⭕️ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .