کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

6

✅برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

 

❇️دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

 

⚜قسمت پنجم

نقل است که شخصی به حضور پيامبر اسلام (ص) رسيد و عرض کرد: «.یا رسول الله : من آلوده به گناهان بسياری هستم ، حال که به اسلام گرویده ام ، مانده ام که اولویت اصلاح معایبم را از کدام آنها آغاز کنم ؟ از همه مهم تر اینکه نماز نمی خوانم ، روزه هم نمی گيرم ، با وجود اینکه حج بر من واجب بوده ، حج نرفته ام. منافی عفت بسيار مرتکب شده ام ، شراب می خورم ... ضمناً برخی اوقات دروغ هم مي گویم. »
پيامبر اسلام رو به او فرمودند : « اول دروغ را ترک کن که ترک همه مفاسد در کنار آن آسان خواهد شد. » آن مرد ابتدا این کار به چشمش آسان آمد ، اما بلافاصله در این فکر فرو رفت که اگر فردا پيامبر(ص) و یا کسی از او درباره کارهایش سؤال کند چه بگوید؟  بگوید چنين عملی را مرتکب نشده است ، اینکه دروغ است. به هر حال او تصميم گرفت که توصیه پيامبر را دنبال کرده و دروغ نگوید ؛ این اقدام ، سبب خودداری و اجتناب او از دیگر گناهان شد.
شاید هرکدام از ما به این تصور باشيم که چون نماز ستون دینمان است ، این فرد بهتر است ، ابتدا اهل نماز شود اما غافل از اینکه این فرد قبل از همه باید دست از دشمني با خدا بردارد. به حقيقت ارتباط یک فرد با دشمنش چه معنا و مفهومی دارد؟
از امام محمد باقر(ع) نقل شده که فرموده اند : « دروغ از شرب خمر ، بدتر است. »
و یا نقل است که پيامبر اسلام(ص) در جایی فرمودند : « ....گنــاه دروغ برابر با 70 زنا است.»
ویژگي دروغ آن است که اثر خود را آرام آرام بر جسم و جان مي نهد ، لذا آدمي احساس نمي کند که اسير دروغ شده و در ورطه آن گرفتار آمده و چون تأثير دروغ به آرامي و نامحسوس اتفاق مي افتد ، زشتي و قبح آن هم به تدریج از بين مي رود.
به قول قدیمي ها ، تخم مرغ دزد بدون آن که احساس کند ، گناه در وجود او چقدر بزرگ شده و ریشه دوانده ، شتر دزد از آب در مي آید.
دروغ نيـز اثرات دردناک و مخرب خودش را به همين ترتيب به بار مي آورد بدون آنکه نمود فساد ، تخریب و آلودگی آن به چشم بياید و ممکن است زماني به خود بيایيم که « دروغ » به عنوان یک ضد ارزش به ارزش بدل شده و ناهنجاري آن به هنجار تبدیل شده باشد      .

اغلب کساني که دروغ مي گویند براي رفتار خود توجيه هاي فراوان و بهانه های بسياری را بيان می کنند.
عده اي دروغ مي گویند و آن را مصلحت آميز مي نامند ، عده اي برای دروغ خود بهانه تقيه جور مي کنند ، عده ای هم با تعارفات دروغين و کذایی به خطا ، رعایت ادب می کنند و عده اي بهانه اي چون « سياست » و متأسفانه « خيرخواهي » را عنوان مي نمایند.
گاه برخي از مردم که از دروغ پردازي واهمه نمي کنند ، « منافــع » و لزوم حفظ آن را بهانه  قرار مي دهند. گاهي رسيدن به پول ، مقام ، مدرک و آرزوهایي در این ردیف « منافع شــخصي » تلقي مي شود که هيچ کدام این دلایل نمي تواند از بزرگي گناهي که مرتکب شده اند  بکاهد.
به راستی چه عواملي در زندگي آنها وجود دارد که اجازه نمي دهد ، از دروغ گفتن دست بردارند؟
گرچه پاسخ کاملا فراگير و جامع به چنين سؤالي کار ساده اي نيست اما مي توان در پاسخ به این پرسش ، موارد زیر را در دروغگویی موثر دانست :
ضعف رواني ؛ ترس و واهمه ؛ تربيت غلط خانوادگي ؛ تعصبات شدید ؛ حب و بغض هاي افراطي ؛ ضعف شخصيت ؛ عقده حقارت ؛.خجالت های نابجا ؛ حسادت ؛ پرحرفي ؛ تفریح و سرگرمي ؛ تربيت غلط والدین و مربيان جامعه و گاه تعارف هاي زباني و بياني ، عاملي براي قبول دروغ در زندگي قرار مي گيرد.
امید است که تک تک مردم چه مسئول ، چه غيرمسئول ، چه حاکم چه محکوم ، چه بزرگ و چه کوچک ، به این نتيجه برسند که دروغ گفتن ، غير انسانی و عين بي کلاسي و بي فرهنگي است .

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .