کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

7

✅برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

 

❇️دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

 

⚜قسمت ششم

رفتارهایی از جنس دروغ
غير ازآنچه که مستقيماً به عنوان دروغ می شناسيم ، ویژگي هاي رفتاري و گفتاري دیگري هم هست که گرچه مستقيماً به عنوان دروغ در نظر نمی گيریم ، اما مفاسدی از جنس دروغ اند با همان مشکل آفریني ها ، چه بسا بيشتر که در ادامه به برخی از آنها خواهيم پرداخت:
1) تعارفات و رودر بایستی:
در تاریخچه  فرهنگ ایرانيان از شاخصه های اخلاق و رفتار درست و خوب ، رعایت ادب و احترام می باشد ، مهمان نوازی و ملاحظه کاری و مقدم شمردن دیگران بر خود ، از برجسته ترین آنهاست ؛ اما متأسـفانه از آنجـا که « آفـت هر اخلاقی افراط و تفریط آن است » ؛ با افراط در این رفتار، به مرور زمان « تعارف» در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای پيدا کرده است ؛ بطوریکه رفته رفته رعایت تعارف باعث شده که افراد نتوانند با جرأت و بدون هراس و واهمه حرف و عقيده خود را بيان کنند. متأسفانه کار تا جایی پيش رفته است که تعارف ، به یک ارزش خطرناک تنزل پيدا کرده و تبدیل به رفتاری دروغين شده است و آرام آرام افراط در این رفتار چاپلوسی و تملق گویی را در جامعه رواج داده است. این گونه تعارفات دروغین ، نه تنها در میان خانواده ها بلکه در روابط اداری و سازمانی آنچنان پر و بال گرفته که صداقت رنگ می بازد. بطوریکه برخی افراد با لنگ چاکرم ، مخلصم به فریب یکدیگر مشغولند و با منفعت طلبی به هم ظلم می کنند.
در این ميان نتيجه آن می شود که انسان های صادق و خدا ترس از صداقت شان چوب می خورند ، گاه مجبورند زبان خود را داغ کنند که اگر راست بر زبان برانند ...
بد نيست بدانيم که حضرت رضا (ع) در بدو ورودشان به نيشابور در ایران متوجه چنين ضعف رفتاری در ميان مردم می شوند ، جالب اینکه در یکی از خطابه هایشان اینگونه بيان می کنند که : اگر می توانستم تعارف را بر شما ایرانيان حرام می کردم.
« رودربایستي » که از ضعف ارتباطی سر چشمه می گيرد نيز ممکن است که باعث رفتارهای دروغ آميز شود و به رفتارهایی از جنس دروغ ، مانند تعارفات دروغين ، دامن بزند.
بر اساس یکـی از تحقيقـات انجـام شـده در دانشگاه های آمریکا ، یکـی از جالب توجه ترین رفتارهایی که دروغگویی را تشدید می کند ، پرسيدن سؤالات بيجا از یکدیگر است ؛ بطوریکه گاهی با فضولی ها و سؤالات بی جا طرف مقابل را در منگنه قرار می دهيم ؛ و وی ممکن است به دليل داشتن رودربایستی و طفره رفتن از پاسخ به سؤالات و نداشتن هنر راستگویی ، دروغ بگوید.
درست است که هر راست نشاید گفت ؛  اما دروغ هم نباید گفت!
در واقع ، عده اي حاضر نيستند رابطه اجتماعي خود با دیگران را خدشه دار کنند لذا با سانسور و پنهان کاری ، نظرشان را بيان می کنند. متأسفانه تا اندازه ای این رفتار غلط فرا گير شده است که اگر فردی با صراحت ، صداقت و رک سخن بگوید ؛ به بی ادبی، جسارت و بی سياستی متهم می شود.
برخي روان درمانگرها عقيده دارند اگر قرار است با کسي ارتباط اجتماعي داشته باشيم ، باید با صداقت و آزادي و به دور از سانسور و خود سانسوري و بدون هيچ کم و کاستي سخن بگویيم.
گفته می شود هدف از زندگي ، داشتن روابط صادقانه ، سالم ، زیبا و مثبت با دیگران است.
به این دليل ، منطقي نيست این هدف هاي عالي و زیبا را فداي مصلحت جوئي هایي درباره کساني که با آنها رابطه داریم بکنيم و مدام رنج بکشيم و با ریا کاري حقيقت آنچه را که باید بگویيم ، پنهان کنيم و ظاهرسازي دروغين را به عنوان ادب و اخلاق ترویج دهيم. اصرار در این قضيه منجر به بدترین ضربه هاي اجتماعي خواهد شد.

به نظر می رسد که یکی از عمده ترین دلایل رودربایستی که باعث دروغگویی بسیاری از ما شده است ، ترس و نگرانی است ، طوریکه گاهی ممکن است دروغ بگوییم چون می ترسیم عقیده ای که در دل داریم آشکار شود و به خاطر آن مجازات و مکافات شویم. لذا راحت ترین راه برای رهایی از کیفر را در دروغ جستجو می کنیم تا آن رسوایی پیش نیاید. در آیات قرآن آمده است فردی که به بهانه های دروغين از جنگ و سختی فرار می کند ، بی خبر است از اینکه در جای دیگر می ميرد. بنابراین اگر ما به این اعتقاد برسيم که بسياری از اوقات اگر از جایی ضربــه می خوریم و از حمـایت خدا بی نصيب می شویم چه بسا نتيجة دروغ ها و یا رفتارهای دروغی علاوه بر رودربایستی و تـرس ، دلایل عمده دیگری نيز برای دروغگویی، وجود دارد، از جمله : حسادت ؛ مصلحت اندیشی و خيرخواهی ؛ پرحرفی و سخن چينی و ...که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.
 


ادامه در قسمت بعدي


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .