کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

8

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع  

دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

قسمت هفتم

حسادت اگر داستان پر جاذبه حضرت یوسف را شنيده باشيد ، قطعاً به این نتيجه رسيده اید که حسادت ، حتي در اعضاي خانواده پيامبر خدا مي تواند انگيزه دروغي به آن بزرگي شود ، بطوریکه فرزندان حضرت یعقوب ، خودشان را ناچار از ارتکاب آن دانستند. در قضیة برادران حسود و دروغگوی یوسف ، آنان گمان کردند در توطئه اي ناجوانمردانه عليه حضرت یوسف ، مانع اصلي کينه و حسادتشان را به طریقي که کسي گمان بر ملا شدن آن را نمي دهد ، از پيش پا بردارند ، اگر چه در سال هاي بعد ادامه ماجرا به چنان رسوایي و شکستی انجاميد که داستانش تا ابد ماندگار مانده است. داستانی مایه عبرت همه آنهایي که براي پرهيز از دروغ ، دنبال رهنمودي مؤثر مي گردند. مصلحت انديشي و خيرخواهي متأسفانه برخی به فراخور شرایطي که دارند ، بهانه اي براي خود مي جویند که به خودشان بقبولاند که برای مصالح و منافع ، چاره اي جز دروغ گفتن نداشته اند ؛ مثالاً یکي براي فروش اجناس مغازه اش ؛ .یکي براي فروش مکارانة خانه ، ملک و اجناسی که دارد ؛ یکي براي حفظ آبرو و موقعيت کاری و اجتماعی اش ؛ یکي با تقلب در امتحان براي گرفتن نمره ای بالاتر و کسب مدرک تحصيلي ؛ دیگري براي خواستگاري و ازدواج با فرد محبوبش ؛ یکي براي این که حتماً داماد یا عروس شایسته و مورد نظرش را بدست آورد اقدام به رفتارهای دروغين مي کنند. جالب است که اکثر این افراد ، بسياری از سفارشات بزرگان را در مورد زشتي دروغ شنيده اند ، اما آنجا که منافع شان در خطر باشد به راحتی دروغ می گویند. می گویند ، هرکس که دروغي مي گوید در پي مصلحتي است و تنها افراد مریض اند که بي مصلحت دروغ مي گویند. لذا پرسش هایي از این دست پيش مي آید. مقصود از دروغ مصحلتی چيست؟ مصحلت چه کسي مورد نظر است ؟ مصلحت کسي که دروغ مي گوید ؟ یا مصلحت کسي که به او دروغ گفته مي شود ؟ و یا مصلحت شخصی ثالث ؟ چه کسي مي خواهد مصلحت را تشخيص بدهد ؟ این مصلحت واقعاً مصحلت است یا منفعتي که نام مصلحت به خود گرفته است ؟ مصلحت نباید با منفعت اشتباه گرفته شود. در مصلحت باید ابعاد گسترده و فراگيری را مد نظر قرار داد و الا...! پرحرفي و سخن چيني عده اي چون عادت به پرگویي دارند و حرافی را به عنوان یک تفریح و سرگرمي پيشه کرده اند تا آن جا که برایشان امکان داشته باشد حرف می زنند تا جایی که با پرچانگی به خاکی می زنند و همه چيز را به هم می بافند. به قولی از سير تا پياز ، از ریز و درشت ماجرا ، همه چيز را تعریف می کنند. این افراد به ميزان حرف هایي که هر روز به زبان مي آورند ، یعني از فرط حرف زدن ، مرتکب دروغ هم مي شوند. طبيعی است که حافظه و ذهن آدمی توان نگه داری همه اطلاعات ریز و درشت را ندارد و مشکل از آنجا شروع می شود که فرد می خواهد همه شنيده هایش را به دیگری منتقل کند. بی دليل نيست که در قرآن سخن چينان ، هيزم کش جهنم معرفی می شوند... و حضرت رسول(ص) فرموده اند:« بر دروغ گویي تو همان بس که هر چه شنيدي نقل کني. » جای بسی توجه داردکه عارفان و فرزانگانی همچون مولانا خلاصة کلامشان را « خاموشی » دانسته اند. ضعف شخصیت یکي از علل دروغگویي در افراد ، وجود فاصله و شکاف بين « خود ایده آل و آرمانی » و « خود واقعي » آنها است بطوریکه افراد دروغگو اعتماد به نفس کمي دارند . روانشناسان معتقدند که ریشة دروغ در احساس حقارت و کمبود شخصیت ناشی از آن است و به این تعبیر ، دروغ گفتن عکس العمل طبیعی انسان به ضعف شخصیت اوست که در وجودش پنهان است. بنابراین ، یکی از موثرترین راه های درمان دروغ مثل واکسن فلج ، پرورش شخصیت در افراد است. اگر مبتلایان به دروغ بدانند که در وجودشان ارزش ها و استعدادهایي نهفته است ؛ نيازی نيست که به دروغ پناه ببرند تا براي خود شخصيتي دروغين ، تقلبی و کذایی تدارک ببينند که به آنها تعلق ندارد توريه توریه چيست؟ توریه بر وزن توصيه به سخني گفته می شود که از ظاهر آن چيزي فهميده می شود درحاليکه منظور گوینده چيز دیگري است. این نوع دروغ آنقدر شيوع دارد که به عنوان یک ارزش مطرح می باشد به این معنی که این گونه حرف زدن زرنگی و زیرکی محسوب می شود. به اصطلاح رایج طرف را می پيچانند. طبيعی است که این افراد از نظر اخلاقی در کمترین درجة انسانی هستند. در هدایت الهي یکي از مهمترین و اثرگذارترین شيوه ها در ترک دروغ « اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ » است. آدمي با ارتباط هميشگي با خدا و عجول نبودن و صبور بودن در هر اقدامي حتي در شرایط سخت به راحتي مي تواند صادقانه رفتارکند و به نتيجه دلخواه دست یابد. درست گفته اند که : راستگویان در برابر حوادث گوناگون بر خدا تکيه دارند ولي دروغگوها در این گونه موارد تنهایند. تمام انبياء دروغ را تحریم کردند ، زیرا که دروغ را اسباب خرابي ایمان می دانند. تقویت پایه هاي ایمان به خدا در دل دروغگویان و توجه دادن آنها به این حقيقت که قدرت خدا مافوق تمام قدرت هاست و نيز او قادر بر حل تمامی مشکلات است از اهم مسائل اخلاقی است. دقيقاً افراد ضعيف الایمان به همين خاطر به دروغ پناه می برند. ️

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .