کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

9

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

  ️دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

قسمت هشتم

نصایح و اندرزهایی درمورد دروغ « بگو در حقيقت کسانی که بر خدا دروغ می بندند رستگار نمی شوند . » / ( سوره یونس ، آیة 69 )

«و بــرای آنچه زبان شما به دروغ می پردازد ، مگویيد این حلال است و آن حرام تا بر خدا دروغ بندید زیرا کسانی که بر خدا دروغ می بندند رستگار نمی شوند. » / ( سوره نحل ، آیة 116 )

«دروغگو از هدایت الهي بينصيب است . » / ( براساس آیات 3 سوره زمر و 28 سوره  غافر )

«و روز قيامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته اند رو سياه می بينی آیا جای سرکشان در جهنم نيست؟ » / (سوره زمر ، آیة 60 )

« قطعاً پيش از شما سنت هایی [ بوده و ] سپری شده است پس در زمين بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است . » / (سوره آل عمران ، آیة 137 )

« هرکس سوگندي به خدا یاد کند که به اندازه بال پشه اي دروغ در آن باشد نقطه اي سياه در قلبش پدید آید که تا روز قيامت باقي مي ماند. چشم دل کور و بينور مي شود و بصيرت از ميان مي رود. اي کساني که ایمان آورده اید ، چرا چيزي مي گویيد که انجام نمي دهيد و نزد خدا سخت ناپسند است که چيزي بگویيد و انجام ندهيد. » ( حضرت محمد(ص) )

انسان های صادق به مرور زمان به علوم غيب چشم بصيرت می یابند و آنچه را که دیگران انسان های صادق به مرور زمان به علوم غيب چشم بصيرت می یابند و آنچه را که دیگران از دیدن و فهم آن عاجزاند ، می توانند دریابند. به بيانی دیگر برخی از علوم غيبی بر آنان آشکار می شود. « وای بر هر دروغگوی گناهکار » / (سورة جاثیه آیة 7  )

« دروغگو در زمره ستمکاران قرار می گیرد. » / ( بر اساس سورة آل عمران ، آیة94 و سورة انعام ، آیات 21 ، 93 و 144 )

 « از دوستی با دروغگو بپرهیزید که او چون سراب است. دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد.» / (امام علی(ع) )

« بیماری دروغ ، بدترین بیماری هاست. » / ((امام علی(ع)

« خداي عزوجل ، انبيا را مبعوث نکرد ، مگر به راستي سخن و اداي امانت به نيک و بد » / (امام صادق(ع))

« دروغ روزي انسان را مي کـاهد. » / (حضرت محمد(ص))

« خداوند فراموشي را بر دروغ پردازان مسلط مي سازد. دروغگـو فـراموشکار است. » / (امام صادق(ع))

« نگاه نکنيد به نماز بسيار خواندن و روزه بي شمار گرفتن و حج فراوان رفتن و نيکي چندان کردن و شب را به ذکر ، زنده داشتن ؛ ولي نگاه کنيد به راستي در گفتار و درستي در امانت داري. » / (امام رضا(ع))

« زندگي کردن با دروغگو جایز نيست. انسان علاوه بر آن که لازم است خود از دروغ بپرهيزد ، بایستي از همنشيني و دوستي دروغگویان دوري نماید. » / (امام صادق(ع))

« راستي موجب آرامش است و دروغ هراس و اضطراب مي آفریند. » / (حضرت محمد(ص))

« تمام پليدي ها در اتاقي محبوس است و کليد آن دروغ است. » / (امام حسن عسگری(ص))

« اگر کسي در گفتار و نوشتار و به طورکلي در همه بخش هاي سنت راستگو باشد خواب هاي راست مي بيند روح انسان دروغگو مانند چشم احول ( چپ ، کلاژ ، دوبين ) حقيقت را نمي بيند ، روح انسان صادق هنگامي که سخن مي گوید درست مي گوید و این نشانه این است که درست مي بيند.» /( ابوعلی سینا)

« دروغگو دو رخ دارد و شاید چند چهره و شاید هزار چهره ، زیرا که زبان و دلش یکي نيست.» در سوره نسا ، آیه 69  نیز با اشاره به بالاترین درجات انساني ، مقام صدیقين را یک گام پيش از انبياء عنوان مي نماید..

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .