کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

9

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع  

دروغگو ، قدیمی ترین دشمـن خـدا

قسمت نهم

دروغ در ساير اديان و باورها

* در انجيل و تورات آمده است.که: « صداقت پدر آسمان هاست»

* ميلياردها کهکشان وستاره در آسمان ، عظمتي باورنکردني دارند.انسانهایي راستگو و راست کردار از عزت و عظمتي بالاتر از آسمان ها برخوردار خواهند شد. مسيح ، صداقت را همان ایمان می داند و در جایی دیگر چنين اظهار می دارد که :« کسي که دروغش فزوني گيرد ، حسن جمال و وقارش نزد خدا و خلق از ميان مي رود و مردم از او فاصله مي گيرند.»

*  راستي بهترین نيکي است.» (زرتشت)

* بنابراین اگر می خواهيم نيکوکاری کنيم ، بهترین کار خير ابتدا راست گویی است. که البته بسيار سخت است چرا که گاه جانمان به خطر می افتد.

* کنفسيوس یکی ازدانشمندان چينی و یکی از بزرگترین متفکران جامعه بشریت در 2500 سال پيش که طریقه اخلاقی او الگویی برای ميلياردها چينی است در تلطيف عواطف انسانی نطرات جالب و جذابی دارد. فلسفه کنفسيوس بر دو اصل استوار است:- ِ 1) چنگ 2) چو یعنی با خودت و دیگری راستگو باش. او صداقت را سر چشمه اخلاق می داند. ️

پایان


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .