کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

91

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع  

غرور وسوسه ای شيطانی و ریشه تمامی خطاهای بشر

قسمت  1 از 10

اینگونه به نظر مي رسد که آدمي ،  چه در صدر خلقت ، که هنوز با طبيعت و این جهان خاکی آشنایي نداشت و چه اکنون که در جای جای این عالم هستی ، علم اش به گونه ای شگفت انگيز گسترش یافته ، همواره دنبال یک گمشده بوده ، هست و خواهد بود. گمشده اي به نام « آرامش»... تحت تأثير این گمشده ، و در مصائب ناشي از فقدان آن ، بشر همواره با مسائل و مشکلاتي چون یأس ، نوميدي ، خودکشي ، افسردگي ، بيماري هاي گوناگون ، اختلافات خانوادگي و مشکلات رفتاري ، فساد و فحشا و غیر مواجه بوده و پي آمدهاي آن را همچنان تحمل می کند ، تاجایی که به غلط گمان می برد که آرامش ، سرابی بيش نيست. به حقيقت ریشه تمامی این رنج ها و مصائب در چيست؟ وقتی به ماجرای خلقت بشر می نگریم ، در مییابيم که اولين مسأله در هستی زمانی رخ می دهد که شيطان به عنوان فرشته مقرب پروردگار ، خود را برتر از انسان می پندارد و آنگاه که خداوند به انسان لقب اشرف مخلوقات را می دهد ، تاب نمی آورد و نمی تواند بپذیرد که انسان می تواند از او برتر باشد. تکبر و منيت او تا آنجا پيش می رود که در برابر فرمان خداوند مقاومت می کند. به همين جهت از سجده کردن در برابر انسان امتناع کرده و سر باز می زند. در واقع از اعلام آمادگی اش برای خدمت به بشر سر پيچی می کند. حقيقتاً ریشه و علت اصلی خطا و سرپيچی شيطان از چه بود؟ مي توان احساس کرد که حکایت تمرد شيطان باید به صورتي رمز گونه حاوي پيامي حياتي از جانب حضرت حق براي بشر باشد. بواقع این حکایت بيانگر چه پيامی است! در این ماجرا ، غرور به عنوان  اولين گناه هستی ، ریشه خطای شيطان و رفتار شيطانی اوست . به نظر می رسد که پيام اصلی این باشد که ریشه رفتارهای شيطانی برخی از ما انسان ها نيز در غرور و خودخواهی نهفته است. انسان هوشيار ، تلاش می کند تا از وسوسه و انحراف شيطان مصون بماند و جاي پاي این فرشته معزول و مغضوب و رانده شده نگذارد. ️

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .