کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

92

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع  

غرور وسوسه ای شيطانی و ریشه تمامی خطاهای بشر

قسمت2 از 10

خداوند در بيان این حکایت ، با رمز و راز به آدمی متذکر می شود که شيطان سمبل « خودخواهی » است و « غرور » عامل اصلی در انحراف او بوده است. بواقع غرور ، چه هنگام اتفاق مي افتد؟ وقوف به این نکته و پاسخ به این سؤال براي کساني که مي خواهند خود را در مسیر دریافت پيام الهي در ماجراي تمرد شيطان قرار دهند ، بسيار مهم است. اگر بدانيم که معناي لغوي شيطان ، در زبان عرب « انحراف» است ، آنگاه مي توانيم به این نکته دست یابيم که انحراف ، زماني روي مي دهد که آدمي بخواهد براساس تعریفي خود ساخته و اشتباه از خودش ، براي خود جایگاهي جز آن چه که حضرت حق مقرر نموده ، تصور کند. هرگاه آدمی از خود تعریفی اشتباه داشته باشد و خود را بيش از آنچه که هست ،  تصورکند درست همان هنگام دچار آفت خودبينی شده است. ناگفته نماند که خود کم بينی و عقده حقارت نيز ،  همانند خود بزرگ بينی سبب می شود که فرد ، خود واقعی اش را نبيند. این اوهام و پندارهای خود ساخته ، او را از راه اصلی منحرف می کند تا جایی که چشمش به روی حقایق ، بسته می شود. جالب آنجاست که « کافر» از نظر لغوی یعنی کسی که چشم خود را به روی حقایق می بندد و بدترین درجه کفر هنگامی است که فرد حتی خدا ، یعنی آن حقيقت مطلق را هم نمی بيند ، به بيانی دچار کوری مطلق می شود ؛ همانند شيطان که تنها خود را دید تا جایی که از دیدن حقيقتی که پروردگار بر او آشکار می کند ، چشم بر می بندد. اسير غرور گشتن ، سخت ترین و رنج آور ترین نوع اسارت ها است ، اسير خود شدن ، آن هم خود ساختگی و دروغين! ️

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .