کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

93

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع  

غرور وسوسه ای شيطانی و ریشه تمامی خطاهای بشر

قسمت3 از 10

گاه هر یک از ما در شرایطی با بصيرتی اندک ، تظاهر به نفهميدن و ندیدن می کنيم ؛ حتی حرف حساب را هم قبول نمی کنيم و گاهاً در پذیرش ساده ترین مسائل ، خود را به نفهمی زده و لجوجانه بر فکر و نظر خود اصرار می ورزیم. در حقيقت بسياری از ما آدم ها به درجه ای از کفر آلوده ایم  اما خود را از آن مبرا می دانيم ؛ زیرا که نمی دانيم غرور و خودخواهی های ما ، با بستن چشمانمان به روی حقيقت ، ما را به کفر کشانده است. بنابراین ، احتمال گرفتار شدن در دام غرور برای هر یک از ما وجود دارد و اقتضا مي کند که براي پرهيز از فرو افتادن در ورطه آن ، چشم هاي خویش را نسبت به حقایق بگشایيم و خود را در آن حد هوشيار نگاه داریم که گرفتار اسارت غرور نگردیم. مرز بين عقل و جنون باريک است                                         کفر و ايمان چه به هم نزديک است در چنين حالتي انسان هوشيار مي کوشد تا با دقيق شدن در ویژگي انسان هاي مغرور خصوصيات رفتاری ، گفتاری و پنداری آنها را پيش چشم آورد و سپس رفتار خود را با آنان بسنجد تا مبادا خواسته یا ناخواسته بي آنکه خود بداند و بخواهد ، دچار خطای شيطان و رفتارهای شيطانی شود. آری با تأمل در خویشتن و بررسی و مقایسة رفتار و افکارمان با افراد مبتلا به خودخواهی ، مطمئناً بهتر می توانيم ریشه هاي تازه پا گرفته غرور را در وجود خود بخشکانيم. برای خشکاندن رفتارهای انحرافی ، باید بدانيم که اخلاق و رفتار  در هر کدام از ما ، آرام آرام شکل گرفته و به مرور زمان با تکرار و اصرار تبدیل به عادت می شود. بنابراین جای شکی نيست که از بين بردن رفتارهای غلط ، احتياج به فرصت و زمان دارد بطوریکه باید برای زدودن آنها قدم به قدم پيش رفت و با حوصله ، دقت و هوشياری در تغيير رفتار خود تلاش نمود

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .