کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

94

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

  غرور وسوسه ای شيطانی و ریشه تمامی خطاهای بشر

قسمت4 از 10

همانگونه که شيطان مغرور برای نابودی و له کردن انسان ، از هر راهی وارد می شود ما هم هنگامی که دچار غرور می گردیم ، برای اثبات برتری خود ، به هر دری می زنيم ، تا آنجا که ممکن است به دیگران ، ضربه زده و  حتی آنها را به خاک و خون بکشانيم.  چنين است که تاریخ زندگي بشر ، سراسر جنگ وخون ریزي است و عاملان آن کساني بوده اند که پا را از آنچه باید مي بوده اند فراتر گذاشته و بر اثر اوهام براي خود ، جایگاهي بالاتر پنداشته اند. هنگامي که رنج هاي تاریخ را مرور مي کنيم به وضوح فریاد منم ، منم های گوش خراش افراد خودخواه و مستبد را مي شنویم تا جایي که نه تنها گوش فلک را کر کرده اند ، بلکه خود آنچنان کر شده اند که حتي نداي هدایت گر الهي را نمي شنوند. آنجا که خداوند آنها را ندا می دهد که : هوشيار باش ای انسان! ای بنده  عزیز من !  که غرور تو را کور نکند چشم خود را نسبت به حقایق باز کن و خود را از اسارت کفر آزاد ساز. تاکنون ، مطالعات و پژوهش های بسياري صورت گرفته تا روشن شود  متکبران کور ، چگونه با خودخواهی هایشان مایة ننگ و جنگ تاریخ گشته اند ؟ همان مستبدانی که از حيوانيت و درندگی پا را فراتر گذاشته و در پایان عمر چيزی جز تلخ کامی و نابودی نصيب نبرده اند ! شخصيت هایی همچون فراعنه ، امپراطوران ، سلاطين و قارون های زمان چه خصوصياتی داشته اند که باید از دیگران متمایز گردند !؟ چه آنهایی که بر خانواده و اطرافيانشان غرور ورزیده اند و چه آنهایی که بر ملت و قومی ، حکومتی مستبدانه داشته اند ! تجربه در طول تاریخ ثابت کرده که هر فرد و یا هر ملتی که مغرورتر بوده ، عاقبتش چيزی جز نابودی نبوده است. به تجربه برای نویسنده ثابت شده است که: به هر چه « بنازی» روزی آن را « می بازی»! و به هر چه « ببالی» روزی برایش « می نالی»! ️

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .