کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع

95

برگی از کتاب تفکر آزاد ، توقع ممنوع  

غرور وسوسه ای شيطانی و ریشه تمامی خطاهای بشر

قسمت5 از 10

ویژگي های مشترک در افراد خودخواه و مغرور که چشمانشان را بر شخصيت واقعی خود بسته اند *براي مرعوب کردن دیگران و ترغيب آنها به عقب نشيني ، ترس و وحشت عمومي برپا مي کنند تا دیگران را سرجایشان بنشانند و به اطاعت وا دارند. به اصطلاح در و دیوار را به هم مي کوبند تا طرف مقابل را خلع سلاح کنند و با توهين ، تحقير و برچسب زدن های ناحق و دور از اخلاق سر و صدا راه می اندازند * از همه توقع احترام دارند و علاقمند اند که در بالای مجالس و جایی که بهتر و برجسته تر است ،  بنشينند و همه از آنها تعریف کنند و همه باید به آنها سلام کنند ولی خودشان در سلام کردن رو پنهان می کنند و اگر گاهی هم در سلام کردن مجبور شوند با صدایی آهسته و آرام به طوری که همه متوجه نشوند ، اقدام می کنند. *افرادي که اسير غرور مي شوند ، خود را در هر ميدان و هر موضوعی محق مي دانند و تمایلي به تحمل حرف و نظر دیگران ندارند، حتي اگر حق با طرف مقابل باشد. *در سرزنش کردن دیگران ید طولایی دارند. به ویژه زماني که کاري در شرف شکست باشد با داد و فریاد و آشفتن محيط دیگران را نادان و خطاکار مي نامند با نيش و کنایه به آنها سرکوفت می زنند تا دامان خود را از خبط و خطاي منجر به شکست مصون نگه دارند. *در انجام کارها بسيار سماجت نشان مي دهند و لجاجت های آزار دهنده اي از خود بروز مي دهند و هرگز از حرف و نظر خود کوتاه نمي آیند. به قول معروف مرغ یک پا دارد. اغلب از این جمله استفاده می کنند: « من همينم  می خواهيد بخواهيد ! می خواهيد نخواهيد!» *همه را دشمن می دانند مدام در پي کينه ورزیدن و ابراز دشمني با اطرافيان هستند بطوري که باید زهرشان را بریزند و انتقام بگيرند. *از همه انتظار اطاعت کورکورانه دارند و همه را مجبور به اطاعت در اوامر صادره مي کنند. به بيانی ریاست طلب و اهل امر و نهي هستند. *براي آن که احساس  امنيت بيشتری داشته باشند از نوآوری ، خلاقيت ، ابداع و افکار نوین خودداري مي کنند که مبادا مرتکب اشتباه شوند به ندرت از خطوط تعيين شده قبلي منحرف مي شوند.

ادامه در قسمت بعدی


    

 هدف :  ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی ، اجتماعی 

 اعتقاد :  سخت ترین فقر ، نادانی و بالاترین صدقه ، بخشش علم و آگاهی است . « حضرت محمد (ص)»

 شیوه اجرایی :  تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی 

 موضوع فعالیت  :  آموزش و پژوهش 

 انگیزه :  رضای الهی

 مؤسسین :  مهندس سید مجید ساغروانی ، مهناز احمدی مقدم ( مدیر عامل ) 

 مرجع صدور مجوز  :  وزارت کشور با شماره ثبت  928

 آغاز فعالیت : 1375/2/12

 دیدگاه انجمن : انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی ، سعی بر آن دارد تا محویرت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در نظر داشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی در هر جامعه می داند .