مسئولین و بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور بیش از180 نفر از اساتید و کارشناسان مدعو در برنامه های آموزشی

1

   آقای دکتر قمشه ای ( دکترای ادبیات )

2

   آقای دکتر صاحبی ( فوق دکترای روانشناسی بالینی )

3

   آقای دکترآزمندیان ( فوق دکترای مهندسی صنایع وسیستم انسانی )

4

   آقای دکتر صلاحی ( دکترای حقوق ، قاضی دادگستری )

5

   خانم دکتر سیما ساغروانی ( دکترای مدیریت رفتار سازمانی )

6

   خانم دکتر پریرخ ( دکترای کتابداری )

7

   آقای دکتر غفرانی ( دکترای تاریخ تمدن )

8

   آقای دکتر وحیدیان ( دکترای زبان شناسی )

9

    خانم دکتر خوشنویسان ( دکترای روانشناسی تربیتی )

10

   آقای دکتر حسینی ( دکترای جامعه شناسی ، فرماندار مشهد)

11

   آقای دکتر دیانی ( دکترای کتابداری)

12

   آقای دکتر سرگلزایی ( روانپزشک )

13

   خانم دکتر طاهرپور ( دکترای روانشناسی )

14

   آقای دکتر رثایی ( دکترای ادبیات ، عضو سابق شورای شهر)

15

   آقای دکتر هاشمی ( دکترای مترجمی متون اسلامی )

16

   آقای دکترصفرزاده ( دکترا ادبیات ، مدیرکل نهاد کتابخانه خراسان )

17

   آقای دکتر نارچی ( دکترای روانشناسی )

18

   آقای دکتر بینا ( دکترای ادبیات فارسی )

19

   خانم دکتر سپهری مقدم ( دکترای روانشناسی )

20

   آقای دکتر وثوق ( روانپزشک و مشاور ارشد دانشگاه علوم پزشکی

21

   آقای دکتر رجبی ( روانپزشک ، کارشناس پیشگیری بهزیستی )

22

   آقای دکتر دانایی ( دکترا مدیریت - نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت ایران )

23

   آقای دکتر قادری ( روانپزشک ، معاون وقت اجتماعی بهزیستی )

24

   آقای دکتر حقدادی ( روانپزشک ، کارشناس پیشگیری از اعتیاد )

25

   آقای دکتر هدایت نیا ( پزشک ، ریاست وقت اداره بهزیستی مشهد )

26

   آقای دکتر صالح پور ( روانپزشک ، معاونت وقت پیشگیری بهزیستی )

28

   آقای دکتر رضائی ( روانپزشک ، معاونت وقت پیشگیری بهزیستی )

29

   آقای دکتر نادری (روانپزشک و کارشناس پیشگیری بهزیستی )

30

   آقای دکتر خدادادی ( پزشک ، کارشناس از اعتیاد بهزیستی )

31

   آقای دکتر رضائیان ( کارشناس ارشد تاریخ ، معادل دکترای روانشناسی )

32

   خانم دکتر مارال عسگری ( دکترای روانشناسی بالینی )

33

   قای دکتر رسولی ( دکترای ادبیات )

34

   آقای دکتر وهاب زاده ( دکترای محیط زیست )

35

   خانم دکترعباسیان ( دکترای روانشناسی )

36

   آقای دکتر قهرمان ( دکترای جامعه شناسی )

37

   خانم دکتر ترقی ( پزشک عمومی)

38

   خانم دکتر پور جواد ( متخصص زنان و زایمان )

39

   آقای دکتر برهانی (پزشک و کارشناس بهزیستی )

40

   آقای دکتر رحیمی ( پزشک تخصصی و کارشناس همیوپات )

41

   آقای دکتر معصوم ( پزشک ، کارشناس اعتیاد و محقق )

42

   آقای دکتر فرخنده ( پزشک و کارشناس ترک اعتیاد )

43

   آقای دکتر اسکندری ( پزشک و محقق طب سنتی )

44

   آقای دکتر خوشرو( پزشک تخصصی ، کارشناس ایدز )

45

   آقای دکترعرفانی ( پزشک ، کارشناس پیشگیری از اعتیاد )

46

   آقای دکتر حسینی )پزشک تخصصی و کارشناس ایدز(

47

   آقای دکتر فتحی ( متخصص بیهوشی )

48

   خانم دکتر سلوتی (متخصص اعصاب روان )

49

   خانم دکتر برخورداری (دکترای روانشناسی)

50

   خانم دکتر اخوان ( پزشک تخصصی )

51

   آقای حبشی ( پزشک عمومی و مشاور )

52

   آقای دکتر ظفری( پزشک ، دبیر انجمن موسیقی درمانی )

53

   آقا دکتر فروغی ( معادل دکترای روانشناسی )

54

   آقای دکتر مهران پور ( ریاست وقت سازمان بهزیستی خراسان )

55

   خانم دکتر غلامیان (پزشک عمومی )

56

   خانم دکتر شکوهیان(دندانپزشک)

57

   آقای طلوع (پزشک عمومی ، روانشناس)

58

   خانم شکوهیان( دندانپزشک)

59

   آقای یغمایی ( کارشناس ارشد کتابداری ، رئیس انجمن کتابداری )

60

   آقای تقوی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

61

   آقای بهادرخان ( کارشناس ارشد روانشناسی )

62

   آقای کشاورز ( کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی )

63

   آقای مروارید ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ومشاور )

64

   آقای هنربخش ( کارشناس ارشد روانشناسی معاونت پیشگیری )

65

   آقای سلامت ( کارشناس ارشد مددکاری، مدیرTC(

66

   آقای ابراهیمی ( کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی ، وکیل )

67

   آقای مومن زاده ( کارشناس ارشد روانشناسی )

68

   آقای بلند نظر ( کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از اعتیاد )

69

   آقای کهربایی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

70

   آقای امام داد ( کارشناس ارشد روانشناسی )

71

   آقای سلیمان پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )

72

   خانم شاه پسندی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

73

   آقای پاکدامن ( کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده )

74

   آقای حاجی پور ( کارشناس ارشد روانشناسی معاونت پیشگیری به زیستی )

75

   آقای ذبیحی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

76

   آقای اسماعیل پور ( کارشناس ارشد مهندسی برق )

77

   آقای پهلوان ( کارشناس ارشد خانواده )

78

   خانم احمدزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )

79

   آقایدرهشورزاده(کارشناسارشدادبیات)

80

   آقایکوثری(کارشناسارشدروانشناسی)

81

   آقایمحسنرجبی(کارشناسارشدروانشناسی)

82

   خانم علی اکبری ( کارشناس ارشد مشاوره )

83

   آقای علی مرادی ( کارشناس ارشدمشاوره)

84

   خانمبیدمشکی(کارشناسارشدادبیات)

85

   آقایحیدری(کارشناسارشدجامعهشناسی)

86

   آقایجمعهپور(کارشناسارشدروانشناسی)

87

   خانمعظیمی(کارشناسارشدروانشناسی)

88

   آقایناصری(ارشدروانشناسیدرمجتمعکودکانخیابانی)

89

   آقایاسحاقی(کارشناسارشدروانشناسی)

90

   خانمعفتیحیایی(کارشناسارشدروانشناسی)

91

   خانمزاهدمقدم(کارشناسارشدحقوقووکیل)

92

   آقایبذرافشان(کارشناسارشدروانشناسی)

93

   آقایکلالی(کارشناسارشدIT،وکیلدادگستری)

94

   آقایخسروی(کارشناسارشدعلومقرآنیوحدیث)

95

   آقایرفوگران(کارشناسارشدمدیریت)

96

   آقایعدالتی(کارشناسارشدمدیریت)

97

   خانمکیاحسینی(کارشناسارشدروانشناسی)

98

   آقایمهندسجلالی(کارشناسیارشدبیولوژی)

99

   خانمقاسمی(کارشناسیارشدعلومسیاسی)

100

   آقایحسینباقری(کارشناسارشدادبیات)

101

   خانمهمدانیان(دانشجویدکتراحقوق)

102

   آقایسنگسفیدی(کارشناسموسسهآموت)

103

   آقایدواق(کارشناسارشدمهندسیمکانیک)

104

   آقایعلمایی(کارشناسارشدپرستاری)

105

   خانمجلالی(کارشناسارشدمشاوره)

106

   خانمفرشتهدانش(کارشناسارشدروانشناسی)

107

   خانمشهلااطهری(کارشناسارشدروانشناسی)

108

   خانمابراهیمپور(کارشناسارشدمدیریت)

109

   آقای اسفندیاری ( کارشناس ارشد مشاوره )

110

   آقای باوفا ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

111

   خانم عاملی ( کارشناس ارشد مشاوره )

112

   خانم امیران ( کارشناس ارشد مشاوره )

113

   آقایمقدسزاده(کارشناسیروانشناسی)

114

   آقایاعتمادی(کارشناسروانشناسی،مسئولوقتTC (

115

   آقایعلوی(کارشناسادبیات)

116

   آقایطهماسبی(استادادبیات)

117

   آقایعباسزاده(آموزشگرموسسهگلاسر)

118

   آقایعلیان(آموزشگرموسسهگلاسر)

119

   آقایلعلی(گردآورندهداستانهایکوتاه)

120

   آقایتلگردی(کارشناسروانشناسی)

121

   آقایجانفدا(مهندسمکانیک)

122

   خانمصباغ(کارشناسحقوق)

123

   آقایاحسانی(کارشناسروانشناسی)

124

   آقایمحقق(مدیرکلوقتادارهارشادخراسان)

125

   خانماسحاقخانی(وکیلدادگستری)

126

   آقایعنایتیان(کارشناسروانشناسی)

127

   خانمکشاورز(کارشناسروانشناسی)

128

   آقایباقریان(کارشناسشاهنامه،مهندسعمران)

129

   آقایفهیمی(کارشناسعلوماجتماعی)

130

   آقایقویبازو(کارشناسامورقضایی)

131

   آقایایمانی(کارشناسفلسفه)

132

   خانمکنتراتچی(کارشناسروانشناسیوجرمشناسی)

133

   آقایحسینییزدی)کارشناسعلومقرآنی(

134

   آقایدکترشکوه(پزشکتجربیتغذیه)

135

   آقایوطنپرست(مهندس)

136

   خانماسماعیلزاده(کارشناسروانشناسی)

137

   خانمزهراعسگری(کارشناسکتابداری)

138

   خانمصابری(کارشناسکتابداری)

139

   آقایحورایی(کارشناسروانشناسی)

140

   آقایمقدم(کارشناسآموزشوپرورش)

141

   خانمدربانرضوی(کارشناسروانشناسی)

142

   خانماکرامی(کارشناستاریخ)

143

   خانمفایزهچمنی(کارشناسحقوقاسلامی)

144

   خانمرازنهان(آموزشگرطبسنتی)

145

   خانمعلیحوری(کارشناسادبیات)

146

   آقایافضلی(کارشناسادبیات)

147

   خانمطاهرهموسوی(کارشناسحقوق)

148

   خانممهدیهموسوی(کارشناسروانشناسیومسئولTC)

149

   آقایفرزین(محققدرشعروادب)

150

   آقایقادر(روانپرستار، کارشناسپرستاری)

151

   آقایمرتضائی(کارشناسبیمه)

152

   خانمشادلو(دبیرمجلهبچهمشد)

153

   خانملیلاطاهرزاده(وکیلدادگستری)

154

   خانمفغان(مدرسموسیقی)

155

   آقایمهندسمحمدی(مدیرآموزشگروهپارتلاستیک)

156

   آقایحسینیمحققمثنوی

157

   آقایصالحزاده(مدرسحافظ)

158

   خانمعابدیان(کارشناسمحیطزیست)

159

   آقایاقبالی(کارشناسعلوماجتماعیوآموزشنیرویانتظامی)

160

   خانمگندمی(مدیرکلاجتماعیاستانداری،عضوشوراشهر)

161

   خانمدکترحجازی(مدیرکلدفترارزیابی)

162

   خانمقدیمی(دبیرانجمنایرانیمطالعاتزنان)

163

   خانمفرامرزیان(معاونتاجتماعیوقتوزیرکشور)

164

   آقایآرینمنش(نمایندهمردممشهددرمجلس)

165

   خانممالکی(معاوناموراجتماعیبانوانریاستجمهوری)

166

   آقایمهندسنوروزی(شهرداروقتمشهد)

167

   آقایدکتربرادران(پزشک،معاونتوقتپیشگیریبهزیستی)

168

   آقایحسینی(مدیرکلاموراجتماعیاستانداری)

169

   آقاینوبخت(معاونادارهتعاون)

170

       آقایقیاسی(کارشناسآموزش، سرهنگنیرویانتظامیمسئولسیاسیاستانداری)

171

   خانمحسینزاده)مشاوراستاندارخراسان(

172

   آقایفراشاه(مدیرشبکهتیمهایاجتماعمحور)

173

   آقای فرهاد شمس (استاد شاهنامه خوانی)

174

   آقای صادقلو(مهندس هوا فضا ، مدرس مهارت ارتباطی)

و بسیـــاری دیگر از اساتیـــد ، کارشناســان و مسئولین که امکان ذکر نام همه آنان نمی باشد